• BTC chỉ số : BTCBON8H

    .BTCBON8H:BTC: Lãi suất cho vay mỗi 8 tiếng

    Chỉ số BaseFEX .BTCBON8Hlà cứ mỗi 8 tiếng sẽ tăng giá trị của tỷ lệ giá sai biệt một lân , tham khảo chỉ số .BTCBON của nền tảng giao dịch BaseFEX . Những số liệu này dùng để tính toán lãi suất vốn, và sẽ được cung cấp trước 8 tiếng.

    .BTCBON là giá cố định, .BTCBON8H cũng được xem là giá cố định0.00%

  • ---