• BTC chỉ số : BTCBON

    .BTCBON:BTC Lãi suất cho vay

    Chỉ số BaseFEX .BTCBON theo sát lãi suất vay tiền BTC , theo sát chỉ số của nền tảng giao dịch BaseFEX. Nó được tính từ trung bình cộng gia quyền của lãi suất mà tiền vốn đem lại.

    Do lãi suất cho vay dao động mạnh, nên lấy 0.00% làm giá trị cố định

  • ---