• EOS インデックス : BFEOSUSDT

  .BFEOSUSDT:毎分のEOS/USDT価格インデックス

  概要

  • BaseFEX.BFEOSUSDTインデックスは、EOS/USDTの価格を毎分トラッキングし、むき威厳契約に使用するインデックスはから取得します。

  .BFEOSUSDTインデックス履歴値

  インデックス値

  No Data

  No Data

 • ---