• USD chỉ số : USDBON8H

    .USDBON8H:USD: Lãi suất cho vay mỗi 8 tiếng

    Chỉ số BaseFEX .USDBON8Hlà cứ mỗi 8 tiếng sẽ tăng giá trị của tỷ lệ giá sai biệt một lân , tham khảo chỉ số .USDBON của nền tảng giao dịch BaseFEX . Những số liệu này dùng để tính toán lãi suất vốn, và sẽ được cung cấp trước 8 tiếng.

    .USDBON là giá cố định, .USDBON8H cũng được xem là giá cố định0.00%

  • ---