Hợp đồng
Giá mới nhất
Biên độ tăng
USDT kết toán
BTC kết toán

BTCUSD Hợp đồng vĩnh viễn

Biên độ tăng 24h
0.00%
Lượng giao dịch trong 24h
Số lượng hợp đồng chưa thanh khoản
Tỉ lệ tiền vốn
Biểu đồ đường K
Độ sâu
Vị thế hiện có(BTCUSD)
0
Hợp đồng
Giá trung bình mở vị thế
0.00%
Tỉ lệ hoàn vốn
Mức giá thanh khoản
0.0%
Rủi ro
Tất cả vị thế1x2x3x5x10x25x50x100x
Hạn mức rủi ro
0 / 100 BTC
Đăng nhập để xem số dư ký quỹ
Ký quỹ (BTC)
Số dư ký quỹ
0.000000 BTC
Số dư ví tiền
0.000000 BTC
Lãi/ lỗ chưa thực hiện
0.000000 BTC
Lệnh ký quỹ
0.000000 BTC
Ký quỹ của vị thế
0.000000 BTC
Số dư khả dụng
0.000000 BTC
Đã sử dụng 0.00% ký quỹ , 0lần đòn bẩy
Đăng nhập để xem vị thế
Hạn mức giá
Giá thị trường
Kích hoạt
Mức giá
USD-+
1 Trang = 0 USD
Số lượng
Trang-+
Thời gian hiệu quả
lệnh bị động
Chỉ trừ lệnh vị thế
Tổng cộng: 0.0000 BTC
Tổng cộng: 0.0000 BTC
Giá trị lệnh
0.0000 BTC
Bảng liệt kê lệnh (BTCUSD)
Giao dịch mới nhất (BTCUSD)
PriceSizeTime
Vị thế
Hợp đồng
Số lượng
Mức giá
Giá trung bình mở vị thế
Đánh dấu mức giá
Mức giá thanh khoản
Ký quỹ
Khoản lời/ lỗ chưa được thực hiện ( Tỉ lệ % hoàn vốn )
Khoản lời/ lỗ đã được thực hiện
Stop - limit
Thanh khoản vị thế
No Data

No Data

Đăng nhập để xem vị thế
BTCUSD lệnh (0)
lệnh hoạt động (0)
Lịch sử lệnh (0)
Hợp đồng
Mức giá
Sô lượng
Giá trị lệnh
Loại hình
Giá trung bình giao dịch thành công
Đã giao dịch thành công
Trạng thái
Thời gian
Mua vào
Bán ra
Hợp đồng
Mức giá
Sô lượng
Giá trị lệnh
Loại hình
Giá trung bình giao dịch thành công
Đã giao dịch thành công
Trạng thái
Thời gian
No Data

No Data

Hợp đồng
Mức giá
Sô lượng
Giá trị lệnh
Loại hình
Giá trung bình giao dịch thành công
Đã giao dịch thành công
Trạng thái
Thời gian
No Data

No Data

---